Nyati Safari042 405 99 94
Nyati Safari
Nyati SafariSök

Allmänna villkor

Researrangör

Alla resor arrangeras av NYATI Safari i samarbete med flyg- och transportföretag, lokala hotell och agenter. NYATI Safari är medlem av danska Rejsegarantifonden (reg. nr. 1803).

Avtalets grund

Dessa allmänna villkor utgör, tillsammans med kataloger, broschyrer och annat marknadsföringsmaterial samt fakturan och dess bilagor, avtalet om deltagande i resan. Resedeltagarna är skyldiga att skriva på sedvanlig ”Indemnity form” vid ankomst till NYATI Safari Lodge i Sydarika. En kopia av denna kan ses här.

Bokning

Avtalet är bindande för båda parter när den första delbetalningen har erlagts i tid. Gennom att betala in det första delbeloppet bekräfter kunden att han eller hon har satt sig in i och godkänner de vilkår för resan som har angetts skriftligen och/eller i brochyrmaterialet.

Resenären ska informera om födelsedatum och för och efternamn exakt så som de är skriven i resenärernas pass. NYATI Safari garanterar inte att det finns plats på annonserade resor och evenemang förrän det har bekräftats av alla leverantörer/ samarbetspartner.

Handpenning/första delbetalning

I samband med bokning görs en första delbetalning på 50 procent av resans pris (100 procent om beställningen görs senare än 3 månader före avresa) såvida inget annat anges för den aktuella resan på fakturan. Om handpenningen inte har betalats i tid hävs avtalet.

Slutbetalning

Det resterande beloppet av resans pris ska vara NYATI Safari til handa senast 90 dagar före avresa, såvida inget annat anges på den utställda fakturan. Vid sen betalning förbehåller sig NYATI Safari rätten att avbooka resan och behålla depositionen.

Flygbiljetter, detaljerad resplan och övriga dokument skickas senats 10 dagar före avresa.

Resans pris

I resans pris ingår de tjänster som anges i prislistan och programmet. Merparten av alla skatter och avgifter är inkluderade. I vissa länder kan det dock finnas skatter som bara kan betalas kontant på plats, till exempel flygplatsavgifter. Om inget annat anges ingår dessa inte i resans pris, utan betalas direkt av resenären. I den mån NYATI Safari känner till sådana avgifter lämnas information om dem i resedokumenten och/eller i prislistan. Det finns dock länder/städer som självständigt beslutar om dessa avgifter. Eftersom NYATI Safari inte kan påverka den processen, kan vi inte ta på oss något ansvar för skatter/avgifter som ändrats eller som det inte har informerats om.

Betalning av resan

Du kan betala för resan via länken till betalning. Vi accepterar följande kort: Visa, Visa Electron, Maestro och MasterCard. Observera att en avgift tillkommer vid betalning med vissa typer av kort.

Avbeställning

Avbeställning av resan ska göras skriftligen. Vid avbeställning senast 6 månader före avresa utgår en expeditionsavgift på 30 procent av resans pris. Vid avbeställning mellan 6 månader och 3 månader före avresa är avbeställningsavgiften 50 procent av resans pris. Vid avbeställning senare än 3 månader före avresa sker ingen återbetalning. Om förhållandena på resmålet 14 dagar före avresan är sådana att de utgör en påtaglig fara för kundens liv eller hälsa, till exempel genom krigshandlingar, naturkatastrofer eller smittsamma sjukdomar, återbetalas hela resans pris. Ett villkor är dock att svenska myndigheter (Utrikesdepartementet) avråder från resa till området.

Avbeställningsskydd

Vi rekommenderar att alla kunder tecknar en avbeställningsförsäkring som täcker kostnader för avbeställning på grund av akut sjukdom (med läkarintyg), olycksfall eller dödsfall som drabbar resenären själv, make/maka/sambo, barn, föräldrar, syskon m.fl. före avresa. För att avbeställningsskyddet ska gälla ska det tecknas och betalas samtidigt som handpenningen för resan betalas till NYATI Safari.

Ändring av bokning/ överföring av resan

Om kunden vill göra några ändringar av innehållet, till eksempel lägga till extra tjänster, utgår en expeditionsavgift på 750 svenska kronor per ändring. Ândringer af avresedatum ses som avbeställning och nybokning med de avgifter och villkor som gäller för avbeställning av resan. Ândring, tilläg eller minskning av antallet destinationer betraktas som avbeställning av de ändrede/ strukna destinationerna och nybeställning av eventuella nya destinationer.

Resan kan i princip överlåtas till annan person mot betalning av de relaterade utgifterna, om arrangörens underleverantörer accepterar det. I praktiken är det dock svårt att överföra, eftersom kostnaderna ofta är upp till 100 % av resans pris. Tecknade försäkringar kan inte överlåtas, och ingen återbetalning sker. Om resan överlåtes har den ursprungliga köparen solidariskt ansvar för att resan betalas.

Uteblivande och outnyttjade tjänster m.m.

Om resenären inte infinner sig på angiven tid och plats för ut- eller hemresan, eller inte kan genomföra resan på grund av att han eller hon saknar resehandlingar som t.ex. giltigt pass, nödvändiga visa- och vaccinationsintyg osv., har NYATI Safari rätt att kräva full betalning för resan. Om kunden uteblir från angivna transporter eller på annat sätt underlåter att utnyttja beställda tjänster, kan kunden inte kräva ersättning för dessa.

Reseförsäkring

Den offentliga svenska sjukförsäkringen täcker inte vid resor utanför EU. De flesta försäkringar som är knutna till kreditkort och liknande ger inte heller tillräckligt skydd på resor till Afrika. Alla resenärer rekommenderas därför starkt att teckna en reseförsäkring med obegränsad täckning vid eventuell sjukdom och hemtransport. OBS: Resenären ansvarar själv för att teckna nödvändiga reseförsäkringar. NYATI Safari påtar sig inget ansvar som följd av otillräckligt försäkringsskydd.

Programändringar/inställda punkter

NYATI Safari förbehåller sig rätten att göra nödvändiga ändringar av transportmedel, tidsplaner, hotell eller liknande som rör resan. Resenären informeras om sådana ändringar så snart som möjligt. I dessa fall har resenären rätt till ersättning/rabatt om den tjänst han/hon får standardmässigt avviker väsentligt från den utlovade. Hela resan kan ställas in om tvingande omständigheter enligt arrangören gör detta nödvändigt. Det ska i så fall meddelas senast 20 dagar före planerad avresa. Om resan ställs in återbetalas hela det inbetalda beloppet till resenärerna. Utöver det utgår ingen ersättning.

Researrangörens ansvar

NYATI Safari ansvarar enligt lagen om paketresor för att resorna genomförs i enlighet med programmet. NYATI Safari ansvarar dock inte för brister, ändringar och/eller att någon del av en resa ställs in till följd av force majeure eller force majeure-liknande händelser, dvs. alla sådana händelser som arrangören vid avtalets ingående inte hade möjlighet att förutse, mildra eller förhindra (avtalsbrott, avtalsstridiga strejker, väder m.m.).

Flygresan

NYATI Safari använder sig enbart av linjeflyg och etablerade flygbolag med hög internationell säkerhet och standard. NYATI Safari fungerar endast som agent för de flygbolag som används, och NYATIs ansvar för brister och person- och sakskador är således begränsat till det ersättningsansvar som våra leverantörer har enligt internationell rätt och bestämmelser om lufttransporter (Warszawakonventionen).

NYATI Safari tar inget ansvar för flygbolagsändringar av förbokade platser eftersom alla flygbolag förbehåller sig rätten till sådana ändringar.

Flyg- och incheckningstider på resplan och biljetter

De tider som anges på biljetten och resplanen är alltid lokal tid. Tidsändringar kan göras efter det att flygbiljetter och resplan har utfärdats. Kontrollera därför alltid avgångstiderna i dina resedokument samt löpande under resan. Vi rekommenderar också att kunden redan vid ankomst till destinationsflygplatsen hör sig för om vilka incheckningstider som gäller. Information från NYATI Safari eller flygbolaget om gate och terminaler är endast vägledande, inte bindande. Det kan uppstå omständigheter som gör att avgången måste flyttas från en gate/terminal till en annan. Kontrollera därför alltid gate/terminal exempelvis vid flygbyte med kort väntetid.

Kundens skyldigheter

Alla resenärer är skyldiga att ha giltigt pass, visum och nödvändiga vaccinationer. Det gäller även för medresande barn. Kontrollera att du har tomma sidor för stämplar i passet före avresa. Annars riskerar du att vägras inresa. Ditt pass måste vara giltigt i minst 6 månader efter hemkomst. Du ansvarar själv för att följa alla in- och utreseregler i de länder som besöks. Omedelbart efter mottagendet ska du även kontrollera att alla resedokument är korrekta och att namnens stavning överensstämmer med den i passet. Annars riskerar du att nekas incheckning.

För namnändring i redan utfärdade dokument tas en särskild avgift ut, vilken som mest kan uppgå till priset för en ny biljett.

Om du inte är svensk medborgare, är det ditt eget ansvar att inhämta upplysningar om gällande inreseregler från ambassad eller konsulat. NYATI Safari har inget ansvar för eventuella följder av att resehandlingar, vaccinationer m.m. saknas.

Tidpunkter för samling och avresa

Kunden förbinder sig att hålla sig informerad om eventuella ändringar av tidpunkter för samling, fortsatt resa och hemresa genom att kontakta lokala ombud och flygbolag. Kunden förbinder sig även att infinna sig i rätt tid på den plats som anges i resplanen eller på annan tydligt angiven mötesplats och tidpunkt för utflykter, vidare resa och hemresa m.m. - jfr. avsnittet om uteblivande.

Övriga villkor

Resorna genomförs i enlighet med de villkor för paketresor som har antagits av det danska konsumentverket (Forbrugerrådet). Alla våra frånpriser är vägledande och vi reserverar oss för ändringar, fel, prishöjningar och fullbokade flyg.

Reklamation

Eventuella klagomål över brister under resan ska meddelas flygbolaget, NYATI Safari Lodge, NYATI Safaris representant på plats eller i Danmark omedelbart efter det att bristen konstaterats, så att felet/bristen kan avhjälpas genast. Om reklamationen riktas direkt till det berörda flygbolaget eller NYATI Safaris representant på plats bör kunden se till att få ett intyg på detta om felet/bristen inte kan rättas till på plats och kunden vill ställa anspråk senare. Om ingen reklamation gjorts förlorar kunden i regel rätten till ersättning eller rabatt.

Jurisdiktion

Alla krav mot NYATI Safari ska avgöras enligt dansk rätt. Reklamation eller tvist som inte kan avgöras av Rejseankenævnet ska avgöras av Sø- og Handelsretten i Danmark.

Reseafton

Nyati Safari
Nyati Safari
Kontakta Nyati
Ring oss på +46 42 405 99 94 eller skriv till:
Ange alla obligatoriska fält
Ange en giltig E-postadress
Skicka
Kontakta oss